0

تابع isNull در sql چیست؟

تابع isNull در sql چیست؟

تابع isNull در sql چیست؟   با تابع isNull در sql قادر است مشخص نماید که در صورتی که مقدار یک فیلد از رکورد برابر مقدار NULL بود ، خروجی به جای مقدار NUll ، چه مقدار دیگری گردد.   به این شکل که این تابع میگوید اگر Null بود خروجی چه خواهد شد.   ساختار تابع isNull در اسکیوال ...

ادامه مطلب

0

تابع Format در sql چیست؟

تابع Format در sql چیست؟

تابع Format در sql چیست؟ تابع format در اسکیوال چگونگی نشان دادن یک فیلد را تعیین می نماید.   ساختار دستور format در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name   مثال از نحوه کار تابع format در sql را تشریح می نماید :   SELECT ...

ادامه مطلب

0

تابع Round در sql چیست؟

تابع Round در sql چیست؟

تابع Round در sql چیست؟   تابع round در اسکیوال جهت round (روند نمودن) نمودن یک مقدار عددی به تعداد اعشار تعیین شده استفاده می گردد. اسم ستون و تعداد رقم اعشار را داخل پرانتز این دستور مشخص می نماییم .   ساختار دستور round در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT ROUND(column_name,decimals) ...

ادامه مطلب

0

تابع Len در sql چیست؟

تابع Len در sql چیست؟

تابع Len در sql چیست؟ تابع len در اسکیوال ، طول (تعداد کاراکترهای) یک فیلد متنی رشته ای را بر خواهد گرداند. ساختار دستور len در اسکیوال به شکل زیر می باشد : SELECT LEN(column_name) FROM table_name

ادامه مطلب

0

تابع Mid در sql چیست؟

تابع Mid در sql چیست؟

تابع Mid در sql چیست؟ تابع mid جهت خارج نمودن کاراکتر از فیلد متنی ، از کاراکتر مشخص شده تا چند کاراکتر بعد که مشخص می نماییم، بکار خواهد رفت. نکته : مقدار تعداد کاراکتر ( lenght ) در دستور mid اسکیوال ، اختیاری می باشد و در صورت نذاشتن این مقدار ، برش و خارج نمودن کاراکتر از نقطه آغاز تا ...

ادامه مطلب

0

تابع lcase در اسکیوال جیست؟

تابع lcase در اسکیوال جیست؟

تابع lcase در اسکیوال چیست؟ تابع lcase در اسکیوال مقادیر فیلد را به حروف کوچک مبدل می نماید. ساختار دستور LCase دراسکیو ال به شکل زیر می باشد : SELECT LCASE(column_name) FROM table_name رم تابع LCASE() در SQL Server چگونه می باشد؟   SELECT LOWER(column_name) FROM table_name;  چگونگی ...

ادامه مطلب

0

تابع UCase در اسکیو ال چیست؟

تابع UCase در اسکیو ال چیست؟

تابع UCase در اسکیو ال چیست؟ تابع UCase در sql مقادیر فیلد را به حروف بزرگ تبدیل می نماید. ساختار دستور Ucase در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT UCASE(column_name) FROM table_name فرم تابع UCASE() در SQL Server چیست؟   SELECT UPPER(column_name) FROM table_name; چگونگی ...

ادامه مطلب

0

تابع Sum در sql چیست؟

تابع Sum در sql چیست؟

تابع Sum در sql چیست؟ تابع Sum در اسکیوال مجموع مقادير اعداد در يک فيلد را محاسبه نموده و به عنوان خروجی بر خواهد گرداند. تابع Sum() می بایست با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی می باشد ، استفاده می گردد .   ساختار دستور sum در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT SUM(column_name) ...

ادامه مطلب

0

تابع Min در sql چیست؟

تابع Min در sql چیست؟

تابع Min در sql چیست؟ تابع Min در اسکیوال کمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را برخواهد گرداند .   تابع min در sql با ستون هايی که داده آنها از نوع عددی يا حروفی باشد ، قادر است استفاده گردد . در فيلدها با مقادير عددی تابع کمترین عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ...

ادامه مطلب