گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع isNull در sql چیست؟ تابع isNull در sql چیست؟   با تابع isNull در sql قادر است مشخص نماید که در صورتی که مقدار یک فیلد از رکورد برابر مقدار NULL بود ، خروجی به جای مقدار NUll ، چه مقدار دیگری گردد.   به این شکل که این تابع میگوید اگر Null بود خروجی چه خواهد شد.   ساختار تابع isNull در اسکیوال ... 5.0
0

تابع isNull در sql چیست؟

تابع isNull در sql چیست؟

 

با تابع isNull در sql قادر است مشخص نماید که در صورتی که مقدار یک فیلد از رکورد برابر مقدار NULL بود ، خروجی به جای مقدار NUll ، چه مقدار دیگری گردد.

 

به این شکل که این تابع میگوید اگر Null بود خروجی چه خواهد شد.

 

ساختار تابع isNull در اسکیوال به فرم زیر می باشد :

 

SELECT ISNULL(column_name,value

FROM table_name

 

مثال : استفاده از این تابع مهم در فیلدهای ترکیبی یا محاسباتی خیلی بالا می باشد :

 

SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+ISNULL(UnitsOnOrder,0))

FROM Products

 

توجه : در مثال بالا در صورتی که ISNULL UnitsOnOrder,0 را نگذاریم و مستقیما UnitsOnOrder را بگذاریم ، امکان دارد در صورت Null بودن یکی از مقادیر این فیلد در رکوردهای جدول محصولات ، با ارور روبرو خواهیم شد.

 

نکته : یکی از توابع بسیار کاربردی که برنامه نویسان با نادیده گرفتن آن و رجوع کار این تابع به قسمت برنامه نویسی برنامه هاشون از کارایی سیستم کم می نماید، تابع و دستور isNull در sql است.