گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Format در sql چیست؟ تابع Format در sql چیست؟ تابع format در اسکیوال چگونگی نشان دادن یک فیلد را تعیین می نماید.   ساختار دستور format در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name   مثال از نحوه کار تابع format در sql را تشریح می نماید :   SELECT ... 5.0
0

تابع Format در sql چیست؟

تابع Format در sql چیست؟

تابع format در اسکیوال چگونگی نشان دادن یک فیلد را تعیین می نماید.

 

ساختار دستور format در اسکیوال به شکل زیر می باشد :

 

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name

 

مثال از نحوه کار تابع format در sql را تشریح می نماید :

 

SELECT ProductName, Price, FORMAT(Now(),'YYYY-MM-DD') AS PerDate

FROM Products

 

تابع FORMAT جهت فرمت دهی به یک فیلد (نحوه نمایش یک فیلد) استفاده می گردد.

فرم دستور تابع FORMAT() در اسکیوال به فرم زیر می باشد:

 

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name;

 

انواع پارامتر ها:

 

column_name :(پارامتر الزامی) فیلدی که قصد داریم فرمت آن را تعیین نماییم.

 

Format :(پارامتر الزامی) فرمت را تعیین می نماید.