گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع NOW() در اسکیو ال چیست؟ تابع NOW() تاریخ و ساعت جاری سیستم را بر خواهد گرداند. فرم دستور تابعNOW()  در اسکیو ال به فرم زیر می باشد:   SELECT NOW() FROM table_name;   5.0
0

تابع NOW() در اسکیو ال چیست؟

تابع NOW() تاریخ و ساعت جاری سیستم را بر خواهد گرداند.

فرم دستور تابعNOW()  در اسکیو ال به فرم زیر می باشد:

 

SELECT NOW() FROM table_name;