گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Round در sql چیست؟ تابع Round در sql چیست؟   تابع round در اسکیوال جهت round (روند نمودن) نمودن یک مقدار عددی به تعداد اعشار تعیین شده استفاده می گردد. اسم ستون و تعداد رقم اعشار را داخل پرانتز این دستور مشخص می نماییم .   ساختار دستور round در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT ROUND(column_name,decimals) ... 5.0
0

تابع Round در sql چیست؟

تابع Round در sql چیست؟

 

تابع round در اسکیوال جهت round (روند نمودن) نمودن یک مقدار عددی به تعداد اعشار تعیین شده استفاده می گردد. اسم ستون و تعداد رقم اعشار را داخل پرانتز این دستور مشخص می نماییم .

 

ساختار دستور round در اسکیوال به شکل زیر می باشد :

 

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name

تابع ROUND() جهت گرد نمودن یک فیلد عددی با تعداد اعشار تعیین شده استفاده خواهد شد.

 

نکته: بعضی از سیستم های پایگاه داده ای عمل گرد نمودن را به روش متفاوت تری از روش های معمول صورت می بخشند. بعضی از افراد فرض می نمایند که تابع ROUND() اعداد را به نزدیکترین عدد کامل گرد می نماید. در صورتی که خیلی از DBMS ها از راهکار "Bankers Rounding" استفاده می نمایند. این بدین معنا می باشد که عدد مورد نظر به نزدیکترین عدد کامل زوج خواهد شد. یعنی اگر عدد مورد نظر 11.3 باشد جواب منطقی جهت گرد نمودن این رقم برای بسیاری از افراد 11 می باشد. حال اینکه از آنجا که 11 عددی می باشد فرد "Bankers Rounding" این عدد را به 12 گرد می نماید.

فرم تابع ROUND() در اسکیوال چیست؟

 

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name;