گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Mid در sql چیست؟ تابع Mid در sql چیست؟ تابع mid جهت خارج نمودن کاراکتر از فیلد متنی ، از کاراکتر مشخص شده تا چند کاراکتر بعد که مشخص می نماییم، بکار خواهد رفت. نکته : مقدار تعداد کاراکتر ( lenght ) در دستور mid اسکیوال ، اختیاری می باشد و در صورت نذاشتن این مقدار ، برش و خارج نمودن کاراکتر از نقطه آغاز تا ... 5.0
0

تابع Mid در sql چیست؟

تابع Mid در sql چیست؟

تابع mid جهت خارج نمودن کاراکتر از فیلد متنی ، از کاراکتر مشخص شده تا چند کاراکتر بعد که مشخص می نماییم، بکار خواهد رفت.

نکته : مقدار تعداد کاراکتر ( lenght ) در دستور mid اسکیوال ، اختیاری می باشد و در صورت نذاشتن این مقدار ، برش و خارج نمودن کاراکتر از نقطه آغاز تا پایان رشته ، انجام می شود.

ساختار دستور mid در sql به شکل زیر می باشد :

SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_nam

انواع پارامترها:

column_name : (پارامتر الزامی). فیلدی می باشد که کاراکترها از آن خارج خواهند شد.

 

Start :(پارامتر الزامی). محل آغاز را تعیین می نماید.

 

Length :(پارامتر اختیاری) تعداد کاراکترهایی را که پس از محل آغاز بر گردانده خواهند شد را تعیین می نماید. اگر حذف گردد، تابع MID() بقیه فیلد متنی که بعد از محل آغاز می باشد را بر می گرداند.

نکته: جهت عملکرد مشابه در SQL Server از دستور SUBSTRING() استفاده می نماییم:

 

SELECT SUBSTRING(column_name,start,length) AS some_name FROM table_name;

 

چگونگی بهره بردن از تابع MID() در پایگاه داده :

 

در این مقاله آموزشی از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده می نماییم.