گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Sum در sql چیست؟ تابع Sum در sql چیست؟ تابع Sum در اسکیوال مجموع مقادير اعداد در يک فيلد را محاسبه نموده و به عنوان خروجی بر خواهد گرداند. تابع Sum() می بایست با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی می باشد ، استفاده می گردد .   ساختار دستور sum در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT SUM(column_name) ... 5.0
0

تابع Sum در sql چیست؟

تابع Sum در sql چیست؟

تابع Sum در اسکیوال مجموع مقادير اعداد در يک فيلد را محاسبه نموده و به عنوان خروجی بر خواهد گرداند.

تابع Sum() می بایست با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی می باشد ، استفاده می گردد .

 

ساختار دستور sum در اسکیوال به شکل زیر می باشد :

 

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

دستور اسکیوال زیر جمع کل فیلد “Quantity” را از جدول “OrderDetails” می گیرد :

  

 SELECT SUM(Quantity) AS TotalItemsOrdered FROM OrderDetails;