گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Min در sql چیست؟ تابع Min در sql چیست؟ تابع Min در اسکیوال کمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را برخواهد گرداند .   تابع min در sql با ستون هايی که داده آنها از نوع عددی يا حروفی باشد ، قادر است استفاده گردد . در فيلدها با مقادير عددی تابع کمترین عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ... 5.0
0

تابع Min در sql چیست؟

تابع Min در sql چیست؟

تابع Min در اسکیوال کمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را برخواهد گرداند .

 

تابع min در sql با ستون هايی که داده آنها از نوع عددی يا حروفی باشد ، قادر است استفاده گردد . در فيلدها با مقادير عددی تابع کمترین عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در بیشترین رده قرار گیرد ، را بر خواهد گرداند .

 

ساختار دستور min در اسکیو ال به شکل زیر می باشد :

 

SELECT MIN(column_name) FROM table_name

دستور اسکیو ال زیر کوچکتری مقدار از ستون “Price” در جدول “Products” را انتخاب می نماید:

 

SELECT MIN(Price) AS SmallestOrderPrice FROM Products;