گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Max در sql چیست تابع Max در sql چیست: تابع Max در اسکیوال بالاترین مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند. تابع max در اسکیو ال با ستون هايی که داده آنها از نوع عددی يا حروفی باشد ، قادر است به کار رود . در فيلدها با مقادير عددی تابع بزگترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع max کلمه ... 5.0
0

تابع Max در sql چیست

تابع Max در sql چیست:

تابع Max در اسکیوال بالاترین مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند.

تابع max در اسکیو ال با ستون هايی که داده آنها از نوع عددی يا حروفی باشد ، قادر است به کار رود . در فيلدها با مقادير عددی تابع بزگترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع max کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در آخرين رده باشد ، را بر می گرداند .

 

ساختار این دستور به صورت زیر می باشد :

 

SELECT MAX(column_name) FROM table_name

دستور اسکیو ال زیر بزرگترین مقدار از ستون “Price” در جدول “Products” را انتخاب می نماید:

 

SELECT MAX(Price) AS HighestPrice FROM Products;