گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Last در اسکیوال چیست: تابع Last در اسکیوال چیست: تابع LAST()  آخرین داده را از ستون انتخابی بر می گرداند.    فرم دستور LAST()  در اسکیوال به صورت متن زیر می باشد:   SELECT LAST(column_name) FROM table_name;   نکته: تابع LAST() تنها در MS Access کاربرد دارا می باشد.   راهکار ... 5.0
0

تابع Last در اسکیوال چیست:

تابع Last در اسکیوال چیست:

تابع LAST()  آخرین داده را از ستون انتخابی بر می گرداند.

 

 فرم دستور LAST()  در اسکیوال به صورت متن زیر می باشد:

 

SELECT LAST(column_name) FROM table_name;

 

نکته: تابع LAST() تنها در MS Access کاربرد دارا می باشد.

 

راهکار جایگزین جهت بهره بردن از تابع LAST() در SQL Server, MySQL و Oraclq

 

فرم دستور در SQL Server :

 

SELECT TOP 1 column_name FROM table_name

ORDER BY column_name DESC;

 

نمونه:

 

SELECT TOP 1 CustomerName FROM Customers

ORDER BY CustomerID DESC;

 

 فرم دستور در MySQL به صورت زیر می باشد:

 

SELECT column_name FROM table_name

ORDER BY column_name DESC

LIMIT 1;

 

نمونه:

 

SELECT CustomerName FROM Customers

ORDER BY CustomerID DESC

LIMIT 1;

 

 فرم دستور در Oracle به صورت زیر می باشد:

SELECT column_name FROM table_name

ORDER BY column_name DESC

WHERE ROWNUM <=1;

نمونه:

 

SELECT CustomerName FROM Customers

ORDER BY CustomerID DESC

WHERE ROWNUM <=1;

 

مثال استفاده از تابع LAST() :

 

در این مقاله آموزشی از مثال پایگاه داده مشهور Northwind بهره می بریم.

دستور اسکیوال زیر آخرین مقدار از ستون “CustomerName”  را از درون جدول “Customers” انتخاب می نماید:

 

SELECT LAST(CustomerName) AS LastCustomer FROM Customers;