گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع First در اسکیوال چیست؟ تابع First در اسکیوال چیست؟   مقدار اولين رکورد را در يک فيلد تابع First در اسکیوال بر می گرداند . ترتیب قرار گيری رکوردها در جدول همان ترتيب در تابع first ، می باشد .   ساختار دستور first در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT FIRST(column_name) FROM table_name نکته: ... 5.0
0

تابع First در اسکیوال چیست؟

تابع First در اسکیوال چیست؟

 

مقدار اولين رکورد را در يک فيلد تابع First در اسکیوال بر می گرداند . ترتیب قرار گيری رکوردها در جدول همان ترتيب در تابع first ، می باشد .

 

ساختار دستور first در اسکیوال به شکل زیر می باشد :

 

SELECT FIRST(column_name) FROM table_name

نکته: تابع FIRST() تنها در MS Access کاربرد دارا می باشد.

روش جایگزین برای بهره بردن از تابع FIRST() در SQL Server, MySQL و Oracle :

فرم دستور در SQL Server :

SELECT TOP 1 column_name FROM table_name

ORDER BY column_name ASC;

 

نمونه:

 

SELECT TOP 1 CustomerName FROM Customers

ORDER BY CustomerID ASC;

فرم دستور در MySQL به صورت زیر می باشد:

 

SELECT column_name FROM table_name

ORDER BY column_name ASC

LIMIT 1;

نمونه:

 

SELECT CustomerName FROM Customers

ORDER BY CustomerID ASC

LIMIT 1;

 

فرم دستور در Oracle به صورت زیر می باشد:

 

SELECT column_name FROM table_name

ORDER BY column_name ASC

WHERE ROWNUM <=1;

 نمونه:

SELECT CustomerName FROM Customers

ORDER BY CustomerID ASC

WHERE ROWNUM <=1;

مثال بهره بردناز تابع FIRST():

 

در این مقاله آموزشی از مثال پایگاه داده مشهور Northwind بهره می بریم.

دستور SQL زیر اولین مقدار از ستون “CustomerName”  را از درون جدول “Customers” انتخاب می نماید:

SELECT FIRST(CustomerName) AS FirstCustomer FROM Customers;