گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع COUNT در sql چیست؟ تابع COUNT در sql چیست؟   تابع COUNT در اسکیو ال تعداد سطرهای که وجود دارد در يک فيلد را می شمارد و مقدار آنرا بر می گرداند . به تابع count در sql ، تابع سطر شمار هم می نامند . نکته : تابع count در sql ، فيلدهايی که مقدار آنها خالی يا تکراری باشد را نخواهد شمرد . برای شمارش کليه فيلدها ... 5.0
0

تابع COUNT در sql چیست؟

تابع COUNT در sql چیست؟

 

تابع COUNT در اسکیو ال تعداد سطرهای که وجود دارد در يک فيلد را می شمارد و مقدار آنرا بر می گرداند . به تابع count در sql ، تابع سطر شمار هم می نامند .

نکته : تابع count در sql ، فيلدهايی که مقدار آنها خالی يا تکراری باشد را نخواهد شمرد . برای شمارش کليه فيلدها ( حتی تکراری ) می بایست قبل از نام ستون در دستور Count عبارت Distinct نام برده شود.

 

ساختار این دستور به صورت زیر است :

 

SELECT COUNT(*) FROM table_name

مثال ( COUNT(column_name

دستور اسکیوال زیر تعداد سفارشات “CustomerID”=7 را از جدول “Orders” خواهد شمرد:

SELECT COUNT(CustomerID) AS OrdersFromCustomerID7 FROM Orders

WHERE CustomerID=7

 

مثال COUNT (*) :

دستور اسکیوال زیر تعداد کل سفارشات را در جدول “Orders” خواهد شمرد:

SELECT COUNT(*) AS NumberOfOrders FROM Orders;

 

مثال COUTN (DISTINCT column_name) :

 

دستور اسکیوال زیر تعداد مشتری های غیر تکراری را در جدول “Orders” خواهد شمرد:

 

SELECT COUNT(DISTINCT CustomerID) AS NumberOfCustomers FROM Orders