گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Avg در اس کیو ال چیست؟ تابع Avg در اس کیو ال چیست؟ تابع Avg در اسکیوال میانگین یک ستون عددی را بر خواهد گرداند.   ساختار دستور avg به شکل زیر می باشد :   SELECT AVG(column_name) FROM table_name   دستور SQL زیر مقدار میانگین ستون “Price” را از جدول “Products” بدست خواهد ... 5.0
0

تابع Avg در اس کیو ال چیست؟

تابع Avg در اس کیو ال چیست؟

تابع Avg در اسکیوال میانگین یک ستون عددی را بر خواهد گرداند.

 

ساختار دستور avg به شکل زیر می باشد :

 

SELECT AVG(column_name) FROM table_name

 

دستور SQL زیر مقدار میانگین ستون “Price” را از جدول “Products” بدست خواهد آورد:

 

SELECT AVG(Price) AS PriceAverage FROM Products;

 دستور اسکیوال زیر رکورد هایی از “ProductName” و “Price” را انتخاب می نماید که قیمتی بالاتر تر از قیمت میانگین دارا می باشد:

SELECT ProductName, Price FROM Products

WHERE Price>(SELECT AVG(Price) FROM Products);