گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/18/2015. دستور ISNULL در sql چیست؟ دستور ISNULL در sql چیست؟ از دستور ISNULL در اسکیوال زمانی استفاده می گردد که شما قادر می باشید تمام فیلدهای null را در خروجی داشته باشید.   مقدار null در اس کیو ال با space ' ' تفاوت دارد.   ساختار دستور is null به همراه مثال آن به صورت زیر می باشد که در این مثال تمام رکوردهایی ... 5.0
0

دستور ISNULL در sql چیست؟

دستور ISNULL در sql چیست؟

از دستور ISNULL در اسکیوال زمانی استفاده می گردد که شما قادر می باشید تمام فیلدهای null را در خروجی داشته باشید.

 

مقدار null در اس کیو ال با space ' ' تفاوت دارد.

 

ساختار دستور is null به همراه مثال آن به صورت زیر می باشد که در این مثال تمام رکوردهایی که حاوی فیلد آدرس null می باشند انتخاب می گردد.

 

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons

WHERE Address IS NULL

 

بر عکس دستور is null در sql ، دستور is not Null می باشد که مقادیری را برمیگرداند که Null نباشد که بیشتر از این شکل از این دستور استفاده می گردد.

 

مثال : در مثال زیر رکوردهایی که آدرس آنها تهی ( null ) نمی باشند ، انتخاب و در خروجی این دستور در اسکیوال خواهند رفت.

 

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons

WHERE Address IS NOT NULLدستور ISNULL در sql

 

از دستور ISNULL در اسکیوال زمانی استفاده می گردد که شما قادر می باشید تمام فیلدهای null را در خروجی داشته باشید.

 

مقدار null در اس کیو ال با space ' ' متفاوت می باشد.

 

ساختار دستور is null به همراه مثال آن به صورت زیر می باشد که در این مثال تمام رکوردهایی که حاوی فیلد آدرس null می باشند انتخاب می گردند.

 

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons

WHERE Address IS NULL

 

بر عکس دستور is null در sql ، دستور is not Null می باشد که مقادیری را برمیگرداند که Null نباشد که بیشتر از این شکل از این دستور استفاده می گردد.

 

مثال : در مثال زیر رکوردهایی که آدرس آنها تهی ( null ) نمی باشند ، انتخاب و در خروجی این دستور در اسکیوال خواهند رفت.

 

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons

WHERE Address IS NOT NULL