گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/18/2015. دستور INNER JOIN در sql چیست؟ دستور INNER JOIN در sql چیست؟ خروجی دستور INNER JOIN در اس کیو ال از میان سطرهایی انتخاب خواهد شد که حداقل یک رابطه در هر دو جدول موچود گردد. فرق میان دستور Join و دستور InnerJoin در performance آنها است. نتیجه ی اجرای هر دوی آنها مشابه می باشد ولی دستور InnerJoin دارای Prformance و کارایی ... 5.0
0

دستور INNER JOIN در sql چیست؟

دستور INNER JOIN در sql چیست؟

خروجی دستور INNER JOIN در اس کیو ال از میان سطرهایی انتخاب خواهد شد که حداقل یک رابطه در هر دو جدول موچود گردد.

فرق میان دستور Join و دستور InnerJoin در performance آنها است. نتیجه ی اجرای هر دوی آنها مشابه می باشد ولی دستور InnerJoin دارای Prformance و کارایی بالاتری است و به همین علت سفارش می گردد که از دستور InnerJoin استفاده گرددد.

 

شکل کلی این دستور به صورت زیر می باشد که در آن کلمه ی کلیدی ON فیلد رابطه رو در دو جدول تعیین می نماید :

 

SELECT column_name(s)

FROM table_name1

INNER JOIN table_name2

ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

 

در دستور INNER JOIN در اسکیوال باید حداقل یک رابطه در هر دو جدول موجود باشد که بعد از کلمه کلیدی On خواهد آمد.

 

نکته مهم : مهمترین دستور ها در آموزش sql ، دستور inner join است که یادگیری کامل دستور join قادر می باشد فرق اصلی آموزش حرفه ای اسکیوال گردد.

 

مثال : اگر رکوردی (خروجی) که در جدول "Persons" موجود می باشد هیچ تطابقی با خروجی های جدول "Orders" نداشته باشد ، این رکوردها در خروجی این دستور sql نشان داده نخواهد شد.

 

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo

FROM Persons

INNER JOIN Orders

ON Persons.P_Id=Orders.P_Id

ORDER BY Persons.LastName